فراخوان عمومی

96 شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران ( متعلق به سازمان تأمين اجتماعي ) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد .   باسمه...
2014-09-03-11-43-17 شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد...
2014-08-12-08-37-11شركت مديريت طرح و اجراء خانه سازي ايران (متعلق به سازمان تأمين اجتماعي) در نظر دارد جهت اجراي پروژه‌‌ زير ، پس از شناخت پيمانكاران از طريق مناقصه عمومي به انتخاب پيمانكار اقدام نمايد . باسمه...

اخبار

2014-09-17-09-42-28به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران در حكم صادره از سوي آقاي مهندس عابديني مديرعامل شركت آمده است :   طي حكمي از سوي مديرعامل شركت طرح و اجرا خانه سازي ايران ، آقاي رضا...
2014-09-17-04-11-07به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجراي خانه سازي ايران طي حكمي از طرف آقاي مهندس عابديني مدير عامل شركت طرح و اجرا ضمن تشكر از خدمات آقاي    انتصاب سرپرست دفتر كرمانشاه   به گزارش روابط عمومي...
2014-09-20-11-35-18به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران آقاي مهندس عابديني مديرعامل و آقاي مهندس اصغري عضو هيات مديره ، آقاي مهندس محمودي معاون اجرايي و ديگر مديران و كارشناسان ستادي شركت از پروژه هاي...
30 به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران آقاي مهندس عابديني مديرعامل شركت طرح و اجرا خانه سازي ايران به همراه آقاي مهندس اصغري عضوهيات مديره شركت وديگر مديران و كارشناسان ستادي در...
2014-09-01-11-11-53 به گزارش روابط عمومي شركت مديريت طرح و اجرا خانه سازي ايران با حضور جناب آقاي دكتر جعفريان مشاور محترم رييس سازمان تامين اجتماعي ، مهندس عابديني مديرعامل ،  آقاي مهندس اصغري عضو هيات مديره  و عوامل...

پیوندها